OVER DIT E-BOOK

In het e-book Praat op tijd over uw levenseinde leest u praktische tips en aandachtspunten om het gesprek met uw arts te voeren. Alles waar u mee te maken kunt krijgen in uw laatste levensfase, komt aan bod. Het e-book kan u helpen om zelf of met uw familie na te denken over wat u in uw laatste levensfase wel en niet wilt. En om te bedenken wat u wilt weten van uw arts.

 

Voor wie is dit e-book bedoeld?

Dit e-book is bedoeld voor iedereen die met zijn dokter wil of moet praten over het levenseinde. Bent u bijvoorbeeld oud of heeft u een ziekte waaraan u zult overlijden? Dan is dit e-book bestemd voor u. Het e-book is ook bedoeld voor mensen die nog gezond zijn en met hun dokter willen praten over een wilsverklaring. Of die willen weten hoe hun dokter staat tegenover het uitvoeren van euthanasie.

 

Wilt u als naaste met de dokter spreken over het levenseinde van een dierbare? Of wilt u uw dierbare bijstaan in het gesprek met de arts? Dan is dit e-book ook nuttig voor u.

 

Schrijfwijze

We gebruiken in deze brochure steeds ‘hij’, ‘hem’ en ‘zijn’, als we het hebben over bijvoorbeeld een arts. Dat maakt de tekst makkelijker leesbaar. Maar in alle gevallen kun u daarvoor ook ‘zij’ en ‘haar’ lezen.

 

Betrokken organisaties

De inhoud van dit e-book is gebaseerd op de handreiking Praat op tijd over uw levenseinde van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Samen met Patiëntenfederatie Nederland is dit e-book met patiënteninformatie opgesteld. Daarnaast is uitvoerig inhoudelijk overleg geweest met

 

Alzheimer Nederland

ANBO

Hart & Vaatgroep

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Mezzo

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Thuisarts

Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV)

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

Parkinson Vereniging

Seniorenorganisatie KBO-PCOB

 

E-book voor artsen

Artsen hebben ook een e-book over dit onderwerp. De informatie is hetzelfde. Zo kunt u goed met elkaar spreken, zonder misverstanden.

 

Colofon

Vormgeving: Lexenzo, Voorburg

 

Contactgegevens KNMG: Postbus 20051, 3502 LB Utrecht

 

Overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van de volledige bronvermelding: Praat op tijd over uw levenseinde, KNMG. Utrecht, juni 2017.

Tijdig praten over het levenseinde